શિક્ષક વિષે માહિતી

શિક્ષકો ની માહિતી

નામ
હોદ્દો

પટેલ ગાંડાલાલ કાશીરામ

આચાર્ય

રાજપૂત પુષ્પાબેન મણજી

શિક્ષક

પટેલ પ્રેમિકાબેન દ્વારકાદાસ

શિક્ષક

મહેતા પંકજકુમાર છોટાલાલ

શિક્ષક

દેસાઈ ગગાભાઇ ગલાલભાઈ

શિક્ષક

ચૌહાણ ભરતસિંહ કાનાજી

શિક્ષક

સોલંકી સ્મિતાબેન નાનજીભાઈ

શિક્ષક

પટેલ હિમાંશુભાઈ વિષ્ણુભાઈ
 

શિક્ષક