મહત્વપૂર્ણ પીડીએફ

મહત્વપૂર્ણ પીડીએફ

ગુજરાત જાહેર રાજા યાદી 2023 આને મરજીયાત રાજા યાદી 2023 PDF

ગુજરાત જાહેર રાજા સૂચિ 2023 આને મરજીયાત રાજા સૂચિ 2023 PDF ગુજરાતમાં જાહેર રજાઓ દરમિયાન સરકારી સંસ્થાઓ બંધ રહે છે. કેટલીક ખાનગી સંસ્થાઓ પણ આ જ માર્ગને અનુસરે છે અને.

Read More